Datum Naam Status Soort informatie
20-12-2022 Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Skulenboargerwei 10 Eastermar vastgesteld reactieve aanwijzing
21-09-2022 Omgevingsverordening Fryslân, eerste wijziging 2023 ontwerp provinciale verordening
08-09-2021 Ecomunity Oosterwolde Waterstof vastgesteld omgevingsvergunning
12-04-2021 Verordening Romte Fryslân 2014 (algemene ontheffing) officiële publicatie bekendmaking
21-03-2021 Nummering art. 10.1.1 VR Fryslan 2014 vastgesteld provinciale verordening
16-02-2021 Omgevingsverordening Fryslân 2021 ontwerp provinciale verordening
12-01-2021 Kennisgeving vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan N358Skieding officiële publicatie bekendmaking
16-12-2020 Provinciaal Inpassingsplan N358 Skieding vastgesteld inpassingsplan
07-12-2020 Gewijzigde vaststelling Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) officiële publicatie bekendmaking
25-11-2020 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) vastgesteld provinciale verordening
01-07-2020 Wijziging Prov.Ver.Romte Fryslan 2014 (wind) vastgesteld provinciale verordening
02-06-2020 Voorbereidingsbesluit zonneladder officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Omgevingsvisie Frysl??n 2019 - De romte diele ontwerp structuurvisie
07-01-2019 Inspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
31-10-2018 Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) vastgesteld inpassingsplan
27-06-2018 Windpark Nij Hiddum Houw vastgesteld inpassingsplan
21-02-2018 Wijziging Verordening Romte Frysl??n 2014 vastgesteld provinciale verordening
07-06-2017 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde vastgesteld omgevingsvergunning
24-05-2017 I. Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 ter inzage Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 16 mei 2017 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
23-05-2017 Wenau Ynfeart 12 Heerenveen vastgesteld omgevingsvergunning
06-02-2017 Gemeente Ooststellingwerf Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ontwerpbeschikking Waterwet officiële publicatie bekendmaking
20-04-2016 Vismigratierivier vastgesteld inpassingsplan
29-01-2016 Kleine wijziging herbegrenzing EHS officiële publicatie bekendmaking
02-07-2015 Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Verlaatsterweg 26, 9873 PA Gerkesklooster, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en Ontwerpbesluit vanuit de Natuurbeschermingswet Vismigratierivier, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen