Datum Naam Status Soort informatie
18-02-2015 1e Parti??le herziening Verordening Romte Frysl??n 2014 (Romte foar Sinne) vastgesteld provinciale verordening
10-02-2020 Aanpassing N538 Skieding ontwerp inpassingsplan
27-08-2012 Frysl??n Windstreek 2012 ontwerp structuurvisie
02-07-2015 Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Verlaatsterweg 26, 9873 PA Gerkesklooster, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
06-02-2017 Gemeente Ooststellingwerf Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ontwerpbeschikking Waterwet officiële publicatie bekendmaking
01-04-2014 Grutsk op e Romte vastgesteld structuurvisie
17-09-2013 Grutsk op e Romte ontwerp structuurvisie
24-05-2017 I. Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 ter inzage Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 16 mei 2017 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
30-06-2010 Inpassingsplan de centrale as vastgesteld inpassingsplan
30-11-2011 Inpassingsplan N381 vastgesteld inpassingsplan
07-01-2019 Inspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
16-12-2014 Intrekkingsbesluit reactieve aanwijzing Burgum Park vastgesteld reactieve aanwijzing
02-09-2014 intrekkingsbesluit Slattendijksweg Nes Ameland vastgesteld reactieve aanwijzing
24-06-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en Ontwerpbesluit vanuit de Natuurbeschermingswet Vismigratierivier, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
29-01-2016 Kleine wijziging herbegrenzing EHS officiële publicatie bekendmaking
06-05-2015 Omgevingsvergunning Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster, Achtkarspelen, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
25-09-2019 Omgevingsvisie Frysl??n 2019 - De romte diele ontwerp structuurvisie
30-06-2020 Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) ontwerp provinciale verordening
31-07-2013 reactieve aanwijzing B??tengebiet en doarpen Leeuwarderadeel vastgesteld reactieve aanwijzing
28-03-2014 reactieve aanwijzing BurgumPark vastgesteld reactieve aanwijzing
12-02-2013 Reactieve aanwijzing Uitbreiding Windpark Riedpolder vastgesteld reactieve aanwijzing
27-05-2014 Reactieve Aanwijzing Veenwouden - De Bosk vastgesteld reactieve aanwijzing
01-09-2014 Romte foar sinne ontwerp provinciale verordening
07-06-2017 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde vastgesteld omgevingsvergunning
21-11-2016 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen