Datum Naam Status Soort informatie
08-08-2018 Verordening Romte Frysl??n 2014 geconsolideerd provinciale verordening
04-03-2015 Verordening Romte Frysl??n 2014 geconsolideerd provinciale verordening
02-06-2020 Voorbereidingsbesluit zonneladder officiële publicatie bekendmaking
07-01-2019 Inspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
24-05-2017 I. Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 ter inzage Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 16 mei 2017 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
06-02-2017 Gemeente Ooststellingwerf Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ontwerpbeschikking Waterwet officiële publicatie bekendmaking
29-01-2016 Kleine wijziging herbegrenzing EHS officiële publicatie bekendmaking
02-07-2015 Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Verlaatsterweg 26, 9873 PA Gerkesklooster, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en Ontwerpbesluit vanuit de Natuurbeschermingswet Vismigratierivier, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
06-05-2015 Omgevingsvergunning Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster, Achtkarspelen, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
30-06-2020 Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) ontwerp provinciale verordening
10-02-2020 Aanpassing N538 Skieding ontwerp inpassingsplan
25-11-2019 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) ontwerp provinciale verordening
25-09-2019 Omgevingsvisie Frysl??n 2019 - De romte diele ontwerp structuurvisie
15-02-2018 Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) ontwerp inpassingsplan
01-11-2017 Windpark Nij Hiddum Houw ontwerp inpassingsplan
29-05-2017 Wijziging Verordening Romte Frysl??n 2014 ontwerp provinciale verordening
21-11-2016 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde ontwerp omgevingsvergunning
28-05-2015 Vismigratierivier ontwerp inpassingsplan
01-09-2014 Romte foar sinne ontwerp provinciale verordening
15-01-2014 Verordening Romte Frysl??n 2014 ontwerp provinciale verordening
17-09-2013 Grutsk op e Romte ontwerp structuurvisie
27-08-2012 Frysl??n Windstreek 2012 ontwerp structuurvisie
01-07-2020 Wijziging Prov.Ver.Romte Fryslan 2014 (wind) vastgesteld provinciale verordening
27-05-2020 Voorbereidingsbesluit zonneladder vastgesteld voorbereidingsbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen