Datum Naam Status Soort informatie
02-06-2020 Voorbereidingsbesluit zonneladder officiële publicatie bekendmaking
07-01-2019 Inspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
24-05-2017 I. Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 ter inzage Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 16 mei 2017 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
06-02-2017 Gemeente Ooststellingwerf Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ontwerpbeschikking Waterwet officiële publicatie bekendmaking
29-01-2016 Kleine wijziging herbegrenzing EHS officiële publicatie bekendmaking
02-07-2015 Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Verlaatsterweg 26, 9873 PA Gerkesklooster, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
24-06-2015 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en Ontwerpbesluit vanuit de Natuurbeschermingswet Vismigratierivier, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
06-05-2015 Omgevingsvergunning Verlaatsterweg 26, Gerkesklooster, Achtkarspelen, Fryslân officiële publicatie bekendmaking
10-02-2020 Aanpassing N538 Skieding ontwerp inpassingsplan
31-10-2018 Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) vastgesteld inpassingsplan
27-06-2018 Windpark Nij Hiddum Houw vastgesteld inpassingsplan
15-02-2018 Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) ontwerp inpassingsplan
01-11-2017 Windpark Nij Hiddum Houw ontwerp inpassingsplan
20-04-2016 Vismigratierivier vastgesteld inpassingsplan
28-05-2015 Vismigratierivier ontwerp inpassingsplan
30-11-2011 Inpassingsplan N381 vastgesteld inpassingsplan
30-06-2010 Inpassingsplan de centrale as vastgesteld inpassingsplan
07-06-2017 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde vastgesteld omgevingsvergunning
23-05-2017 Wenau Ynfeart 12 Heerenveen vastgesteld omgevingsvergunning
21-11-2016 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde ontwerp omgevingsvergunning
01-07-2020 Wijziging Prov.Ver.Romte Fryslan 2014 (wind) vastgesteld provinciale verordening
30-06-2020 Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) ontwerp provinciale verordening
25-11-2019 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) ontwerp provinciale verordening
08-08-2018 Verordening Romte Frysl??n 2014 geconsolideerd provinciale verordening
21-02-2018 Wijziging Verordening Romte Frysl??n 2014 vastgesteld provinciale verordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen