Datum Naam Status Soort informatie
31-01-2020 Projectafwijkingsbesluit CO2 afvanginstallatie Twence vastgesteld omgevingsvergunning
06-01-2020 Dinkeldal Zuid ontwerp inpassingsplan
29-11-2019 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 gewijzigd vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
29-11-2019 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019, gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Actualisatie Omgevingsverordening 2018/2019 vastgesteld provinciale verordening
13-11-2019 Actualisatie Omgevingsvisie 2018/2019 vastgesteld structuurvisie
11-11-2019 Provincie Overijssel, Partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel 2017 voor vrijstelling vergunningplicht wet natuurbescherming voor Natura-2000-herstelmaatregelen, gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Parti??le herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen vastgesteld provinciale verordening
16-10-2019 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied "Boetelerveld" vastgesteld inpassingsplan
23-07-2019 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Buurserzand-Horsterveen voorontwerp inpassingsplan
23-07-2019 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Witte Veen voorontwerp inpassingsplan
10-07-2019 Provinciaal Inpassingsplan Landgoederen Oldenzaal vastgesteld inpassingsplan
10-07-2019 N2000 gebied Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld vastgesteld inpassingsplan
09-07-2019 Parti??le herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen ontwerp provinciale verordening
03-07-2019 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente officiële publicatie bekendmaking
21-05-2019 Besluit voor een watervergunning van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende het graven van een greppel nabij de Kamperstraatweg officiële publicatie bekendmaking
21-05-2019 Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt officiële publicatie bekendmaking
17-05-2019 Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek voorontwerp inpassingsplan
07-05-2019 Provincie Overijssel, Terinzagelegging aanpassing begrenzing boringsvrije zones Salland Diep en Engelse Werk Diep officiële publicatie bekendmaking
03-05-2019 Beoordeling MER-plicht voor de locatie Noorwegenweg 8 in Hardenberg officiële publicatie bekendmaking
30-04-2019 Beoordeling M.E.R.-plicht voor de locatie Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo officiële publicatie bekendmaking
12-04-2019 Beoordeling MER-plicht voor de locatie Onyxstraat 20 in Hengelo officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 officiële publicatie bekendmaking
11-03-2019 Provincie Overijssel, wijziging Omgevingsverordening Overijssel ten behoeve van het verbod op nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderij gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen