Datum Naam Status Soort informatie
01-09-2020 Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017 geconsolideerd structuurvisie
01-09-2020 Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2019/2020 ontwerp provinciale verordening
01-09-2020 Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2019/2020 ontwerp structuurvisie
01-09-2020 Geconsolideerde Verordening vanaf 2017 geconsolideerd provinciale verordening
25-08-2020 Bergvennen en Brecklenkampse Veld voorontwerp inpassingsplan
05-08-2020 Kennisgeving besluit vormvrije MER-beoordeling voor de locatie Oldenzaalseweg 134-136 te Fleringen. officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Kennisgeving beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Haatlandhaven 4 Kampen officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Beoordeling MER aanmeldnotitie voor de locatie Frankrijkweg 18 in Hardenberg officiële publicatie bekendmaking
15-06-2020 Provincie Overijssel, Kennisgeving Beleidsaanpassing provinciaal omgevingsbeleid voor verblijfsrecreatie. officiële publicatie bekendmaking
20-05-2020 Provincie Overijssel, Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Provincie Overijssel Dijkversterking Stenendijk Hasselt. officiële publicatie bekendmaking
18-05-2020 Vecht- en Beneden Reggegebied deelgebied Eerderhooilanden ontwerp inpassingsplan
01-05-2020 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen interne maatregelen ontwerp inpassingsplan
20-04-2020 Kennisgeving besluit op een aanvraag voor een m.e.r. plicht voor de locatie Burg Niemeijerstraat 4 in Staphorst officiële publicatie bekendmaking
17-03-2020 Projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat voor wijzigingen in de inrichting van het Reevediep, onderdeel van gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid officiële publicatie bekendmaking
31-01-2020 Projectafwijkingsbesluit CO2 afvanginstallatie Twence vastgesteld omgevingsvergunning
28-01-2020 De Wieden ontwerp inpassingsplan
06-01-2020 Dinkeldal Zuid ontwerp inpassingsplan
29-11-2019 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 gewijzigd vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
29-11-2019 Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019, gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Provinciaal inpassingsplan 'Buurserzand-Horsterveen' ontwerp inpassingsplan
13-11-2019 Actualisatie Omgevingsverordening 2018/2019 vastgesteld provinciale verordening
13-11-2019 Actualisatie Omgevingsvisie 2018/2019 vastgesteld structuurvisie
11-11-2019 Provincie Overijssel, Partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel 2017 voor vrijstelling vergunningplicht wet natuurbescherming voor Natura-2000-herstelmaatregelen, gewijzigd vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Parti??le herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen vastgesteld provinciale verordening
16-10-2019 Provinciaal inpassingsplan Natura 2000-gebied "Boetelerveld" vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen