Datum Naam Status Soort informatie
02-10-2019 Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen ter inzage officiële publicatie bekendmaking
09-08-2019 Besluit tot het wijzigen van de benaming en hectometrering van diverse wegen in de provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Bekendmaking besluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Ontwerp Wezenlijke kenmerken en waarden NNN, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen ter inzage officiële publicatie bekendmaking
06-02-2019 Kennisgeving ontwerpbesluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
01-02-2019 Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland officiële publicatie bekendmaking
08-10-2018 Aanpassing plaatsingszones Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 voor windmolens windplan blauw, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Besluiten Houtribdijk Trintelzand en 24x7, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
07-03-2018 Verkeersbesluit in verband met het tijdelijk instellen van een maximumsnelheid van 50 km/h op het wegvak/aansluiting van de Buitenring (N702) op de Tussenring (N703) in Almere, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
14-02-2018 Ontwerpbesluiten versterking Houtribdijk, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
18-12-2017 Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland en intrekking Beleidsregel Windmolens 2008 officiële publicatie bekendmaking
14-06-2017 Terinzagelegging van ontwerp omgevingsvisie FlevolandStraks officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Kennisgeving Provincie Flevoland in de staatscourant2 officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Gewijzigde vaststelling provinciaal inpassingsplan “Verbindingsweg en Halve Aansluiting op de A6” officiële publicatie bekendmaking
06-07-2016 BEKENDMAKING DOOR GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ALMERE officiële publicatie bekendmaking
01-06-2016 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
25-02-2015 Gewijzigd vastgestelde inpassingsplannen ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ en ‘Flevokust-Geluidzone te Lelystad’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
14-01-2015 Gewijzigd vastgestelde inpassingsplannen ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ (incl. planMER) en ‘Flevokust-Geluidzone te Lelystad’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
12-02-2014 Voornemen tot het opstellen van een planologisch-juridisch kader en een milieueffectrapport (MER) voor de ontwikkeling van haven en industrieterrein Flevokust te Lelystad, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
04-12-2013 Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 – verankering Ecologische Hoofdstructuur, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
11-07-2013 Ontwerpprojectplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Dijkverlegging bedrijventerrein Flevokust’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
10-04-2013 Ontwerp ‘Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland inzake vrijwaring grondgebied Noordoostpolder en Urk en het Markermeer en IJmeer voor het plaatsen van windmolens’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Kennisgeving voorbereidingsbesluit Mer-beoordeling Marknesserweg 13 te Emmeloord, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Kennisgeving voorbereidingsbesluit Mer-beoordeling Westerringweg 3 en 5 te Espel, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen