Datum Naam Status Soort informatie
12-06-2019 0ntwerp Inpassingsplan Verlegging N825 officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Openbare Kennisgeving MER- procedure Veerhaven Ochten officiële publicatie bekendmaking
06-05-2019 Kennisgeving wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
20-03-2019 Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
12-03-2019 Rectificatie Kennisgeving Besluiten Windpark De Groene Delta officiële publicatie bekendmaking
28-02-2019 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vastgesteld officiële publicatie bekendmaking
28-02-2019 Wijziging Omgevingsverordening Gelderland officiële publicatie bekendmaking
26-02-2019 Kennisgeving besluiten Windpark De Groene Delta officiële publicatie bekendmaking
20-02-2019 Windpark De Groene Delta vastgesteld omgevingsvergunning
30-01-2019 Ashorstersloot vastgesteld inpassingsplan
16-01-2019 Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau gebiedsontwikkeling Grebbedijk officiële publicatie bekendmaking
24-12-2018 Goedkeuring Projectplan Dijkversterking Gameren officiële publicatie bekendmaking
24-12-2018 Goedkeuring Projectplan Dijkversterking Gameren officiële publicatie bekendmaking
21-12-2018 Kennisgeving inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 officiële publicatie bekendmaking
19-12-2018 N346 Schakel Achterhoek-A1 vastgesteld inpassingsplan
19-12-2018 Omgevingsverordening Gelderland (december 2018) geconsolideerd provinciale verordening
19-12-2018 Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening vastgesteld provinciale verordening
19-12-2018 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vastgesteld structuurvisie
17-12-2018 Kennisgeving vastgesteld door inpassingsplan N346 Schakel-Achterhoek-A1 officiële publicatie bekendmaking
27-11-2018 Railterminal Gelderland voorontwerp inpassingsplan
27-11-2018 Inpassingsplan N315 Kom Neede – Aansluiting Grens Tracébesluit N18 officiële publicatie bekendmaking
14-11-2018 Haaksbergseweg 69 te Neede vastgesteld inpassingsplan
14-11-2018 N315 Kom Neede - Aansluiting grens trac??besluit N18 vastgesteld inpassingsplan
08-11-2018 M.e.r.-beoordeling versterking primaire waterkering Noordelijke Randmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen