Datum Naam Status Soort informatie
06-01-2021 Kennisgeving inzake vaststelling inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, verlening omgevingsvergunning Wabo, vergunning Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden, watervergunning Waterwet en vaststelling besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar en infrastructurele aanpassingen officiële publicatie bekendmaking
18-12-2020 Uitbreiding VDL Nedcar vastgesteld inpassingsplan
08-10-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Mestzak Walkro Blitterswijck vastgesteld omgevingsvergunning
01-10-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit zonnepark Deponie Zuid BV vastgesteld omgevingsvergunning
01-09-2020 Omgevingsverordening Limburg 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2021) vastgesteld provinciale verordening
25-08-2020 Provinciale Omgevingsvisie Limburg ontwerp structuurvisie
16-07-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Arts-Swinkels te Ysselssteyn ontwerp omgevingsvergunning
16-07-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Katoen Natie Chemelot - oprichtingsvergunning vastgesteld omgevingsvergunning
16-07-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Mestzak Walkro Blitterswijck ontwerp omgevingsvergunning
14-07-2020 Reactieve aanwijzing Parapluplan vervallen buisleidingentracé Nederweert 2019 vastgesteld reactieve aanwijzing
14-07-2020 Rectificatie kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende ontwerp-vergunningen ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ d.d. 1 juli 2020 (foutief mailadres voor indienen zienswijzen) officiële publicatie bekendmaking
10-07-2020 Kennisgeving inzake terinzagelegging Ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 artikel 2.4.2 officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit zonnepark Deponie Zuid BV ontwerp omgevingsvergunning
07-07-2020 Ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 artikel 2.4.2 ontwerp provinciale verordening
01-07-2020 Kennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, ontwerp-omgevingsvergunning Wabo, ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder, ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden en ontwerp-watervergunning Waterwet ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar en infrastructurele aanpassingen. officiële publicatie bekendmaking
29-06-2020 Wijzigingsverordening waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden vastgesteld provinciale verordening
22-06-2020 Uitbreiding VDL Nedcar ontwerp inpassingsplan
12-05-2020 Ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 (wijziging begrenzingen n.a.v. Provinciaal Natuurbeheerplan 2021) ontwerp provinciale verordening
15-04-2020 Kennisgeving vaststelling provinciaal inpassingplan Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf officiële publicatie bekendmaking
06-04-2020 Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf vastgesteld inpassingsplan
12-03-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Katoen Natie Chemelot - oprichtingsvergunning ontwerp omgevingsvergunning
05-03-2020 Omgevingsafwijkingsbesluit Brighthouse 300 Chemelotterrein vastgesteld omgevingsvergunning
22-11-2019 Geconsolideerde versie Omgevingsverordening Limburg 2014 geconsolideerd provinciale verordening
22-11-2019 Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 paragraaf 2.14 Houden van geiten vastgesteld provinciale verordening
13-08-2019 Geconsolideerde versie Omgevingsvisie POL2014 geconsolideerd structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen