Datum Naam Status Soort informatie
01-07-2020 Wijziging Prov.Ver.Romte Fryslan 2014 (wind) vastgesteld provinciale verordening
30-06-2020 Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) ontwerp provinciale verordening
02-06-2020 Voorbereidingsbesluit zonneladder officiële publicatie bekendmaking
27-05-2020 Voorbereidingsbesluit zonneladder vastgesteld voorbereidingsbesluit
03-03-2020 Reactieve aanwijzing Dorpen midden en oost concept reactieve aanwijzing
10-02-2020 Aanpassing N538 Skieding ontwerp inpassingsplan
25-11-2019 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) ontwerp provinciale verordening
25-09-2019 Omgevingsvisie Frysl??n 2019 - De romte diele ontwerp structuurvisie
18-03-2019 Wijziging Verordening Romte Frysl??n 2014 ??? Geitenhouderijen ontwerp provinciale verordening
11-02-2019 Geitenstop vastgesteld voorbereidingsbesluit
07-01-2019 Inspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk officiële publicatie bekendmaking
31-10-2018 Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) vastgesteld inpassingsplan
08-08-2018 Verordening Romte Frysl??n 2014 geconsolideerd provinciale verordening
27-06-2018 Windpark Nij Hiddum Houw vastgesteld inpassingsplan
21-02-2018 Wijziging Verordening Romte Frysl??n 2014 vastgesteld provinciale verordening
15-02-2018 Vismigratierivier 2018 (reparatieplan) ontwerp inpassingsplan
01-11-2017 Windpark Nij Hiddum Houw ontwerp inpassingsplan
07-06-2017 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde vastgesteld omgevingsvergunning
29-05-2017 Wijziging Verordening Romte Frysl??n 2014 ontwerp provinciale verordening
24-05-2017 I. Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 ter inzage Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 16 mei 2017 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte 2014 vastgesteld. officiële publicatie bekendmaking
23-05-2017 Wenau Ynfeart 12 Heerenveen vastgesteld omgevingsvergunning
06-02-2017 Gemeente Ooststellingwerf Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ontwerpbeschikking Waterwet officiële publicatie bekendmaking
21-11-2016 Ruimtelijke onderbouwing Baanverdubbeling N381, traject Donkerbroek - Oosterwolde ontwerp omgevingsvergunning
20-04-2016 Vismigratierivier vastgesteld inpassingsplan
29-01-2016 Kleine wijziging herbegrenzing EHS officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen